VÝPOČET TROV

Odmena advokáta sa riadi vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Tarifná hodnota sporu

Je určená podľa § 10 ods. 2 až 6 a § 10 odst. 8 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právných služieb v znení účinnom k 01.04.2013

Hodnota sporuPoplatok za úkon právnej pomoci
do 165.97 €16.60 €
165.97 € – 663.88 €16.60 € + 1.66 € za každých začatých 33.19 € prevyšujúcich sumu 165.97 €
663.88 € – 6.638.78 €41.49 € + 9.96 € za každých začatých 331.94 € prevyšujúcich sumu 663.88 €
6 638.78 € – 33 193.92 €220.74 € + 16.60 € za každých aj začatých 1.659.70 € prevyšujúcich sumu 6.638.78 €
33 193.92 € a viac486.29 € + 6.64 € za každých aj začatých 3.319.39 € prevyšujúcich sumu 33 193.92 €


Úkon právnej pomoci

Je vypočítaný podľa § 10 odst. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom k 01.04.2013.

Súdny poplatok

Je vypočítaný podľa položky 1, písm. a) zákona SNR č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení účinnom k 01.04.2013. V prípade neobchodnej veci je maximálna výška súdneho poplatku 16 596.50 €; v prípade obchodnej veci je súdny poplatok maximálne 33 193.50 €.