SLUŽBY

Kancelária poskytuje komplexné právne služby pre fyzické a právnické osoby vo všetkých odvetviach práva, najmä so zameraním na:

  • zastupovanie klientov v súdnych sporoch 
  • vymáhanie pohľadávok 
  • obchodné právo (tvorba zmlúv a dokumentov obchodnej povahy, zakladanie a likvidácia obchodných spoločností, vykonávanie zápisu zmien v obchodných spoločnostiach v obchodnom registri, zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní)
  • občianske a rodinné právo (náhrada škody, ochrana osobnosti a nemajetková ujma, dedičské právo, zmluvné právo, rozvod manželstva a úprava práv k maloletým deťom)
  • právne poradenstvo k nehnuteľnostiam (developerské projekty, predaj a kúpa nehnuteľností, nájom nehnuteľností)
  • pracovné právo (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy a odstupného, náhrada škody)
  • zastupovanie a právne poradenstvo pre špecifické subjekty (občianske združenia, školy, športové organizácie)